Cheetah Demon
Art direction: y1cong
Costume: OT
Scenography: Puer Deorum
Dramaturgy: y1cong
Direction of movement: Qingqing Liu, Philip Liu
Music design: Tanat Teeradakom
Production: Angie2000
Performers: Qingqing Liu, songxinxin(._.), Xiaoyu1002, Song Guoxi, Sadie Chaoming, linatheebean